Κατοχύρωση ονόματος χώρου

Λεπτομέρειες Άρθρου
Διεύθυνση: https://www.isupport.gr/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=9
Κωδικός Άρθρου: 9
Δημιουργήθηκε: 09 Feb 2007 02:32 PM

Απάντηση Για την καλύτερη οργάνωση του [.gr] domain έχουν δημιουργηθεί τα ονόματα δευτέρου επιπέδου:

• com.gr (Για εταιρείες με εμπορικό χαρακτήρα)
• edu.gr (Για εκπαιδευτικούς οργανισμούς)
• net.gr (Για φορείς δικτύων)
• org.gr (Για οργανισμούς με γενικότερο χαρακτήρα)
• gov.gr (Για Κυβερνητικούς φορείς)

Η καταχώρηση ονομάτων κάτω από τα [com.gr], [edu.gr], [net.gr], [org.gr] για τους χρήστες δεν ειναι υποχρεωτική αλλά συνιστάται για λόγους οργάνωσης.

Η διαδικασία για την απόκτηση ενός νέου ονόματος:

• Σύμφωνα με την απόφαση 268/73 της ΕΕΤΤ, ο χρήστης που επιθυμεί την εκχώρηση ενός ονόματος πρέπει να καταθέσει μια αίτηση σε έναν από τους καταχωρητές (πχ. ISOL Internet Solutions ΕΠΕ) που είναι εγκεκριμένοι από την ΕΕΤΤ.
• Παράλληλα, μαζί με την αίτηση εκχώρησης, ο χρήστης υποχρεούται στην κατάθεση του σχετικού τέλους εκχώρησης, το οποίο έχει οριστεί από τον καταχωρητή.
• Η αίτηση από τον καταχωρητή κατατίθεται με ηλεκτρονικό τρόπο στο μητρώο, το οποίο επιστρέφει στον καταχωρητή για κάθε αίτηση τον αριθμό πρωτοκόλλου όπου αναφέρεται και η ημερομηνία μέχρι λεπτού της ώρας.
• Ο καταχωρητής δίδει στον καταχωρούμενο αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης με τα παραπάνω στοιχεία.
• Το όνομα ελέγχεται αυτόματα από το μητρώο και εφόσον κριθεί κατάλληλο ενεργοποιείται εντός τριών ωρών. Το αποκλειστικό δικαίωμα επί του ονόματος χώρου δεν αποκτάται με την προσωρινή αυτή ενεργοποίηση.
• Ο καταχωρητής υποβάλει στην ΕΕΤΤ έκθεση για κάθε όνομα στην οποία κρίνει εάν το όνομα εμπίπτει σε κάποιον από τους απόλυτους λόγους μη Εκχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης 268/73 της ΕΕΤΤ.
• Η ΕΕΤΤ εξετάζει την αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης της από τον καταχωρητή στην ΕΕΤΤ και προβαίνει είτε σε εκχώρηση είτε απόρριψη της.